SARJA-MAALAAMO OY:N TOIMITUSEHDOT (B2B) 2021

1. Määritelmät ja soveltamisala

Näitä toimitusehtoja käytetään Sarja-Maalaamo Oy:n yrityksille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille tarjottavien palvelujen sopimusten liitteenä. Nämä toimitusehdot ovat kiinteä ja erottamaton osa SarjaMaalaamon ja asiakkaan välistä sopimusta. Lisäksi asiakkaan ja SarjaMaalaamon väliseen asiakassuhteeseen sovelletaan Metallien pintakäsittelytöiden yleisiä sopimusehtoja, mikäli niiden soveltamisesta on erikseen sovittu asiakkaan ja Sarja-Maalaamon välisessä sopimuksessa. Muilta osin sopimuksen ehtojen etusijajärjestys on määrätty näiden toimitusehtojen kohdassa 14.

Kuluttaja-asiakkaita varten on olemassa omat erilliset toimitusehdot (B2C).

Sarja-Maalaamolla tarkoitetaan Sarja-Maalaamo Oy:tä.

Tarjouksen tekijällä tarkoitetaan Sarja-Maalaamo Oy:tä.  Tilaajalla tarkoitetaan ketä tahansa Sarja-Maalaamoon sopimussuhteessa olevaa yrittäjä asiakasta, joka hankkii SarjaMaalaamon palveluja oman elinkeinotoimintansa käyttöön.

Toimittajalla tarkoitetaan Sarja-Maalaamo Oy:tä.

Tilaajan päämiehellä tarkoitetaan pääurakoitsijaa, jonka aliurakoitsija on sopimussuhteessa Sarja-Maalaamoon ja joka hankkii SarjaMaalaamon palveluja alihankintasuhteen perusteella oman elinkeinotoimintansa tai päämiehen elinkeinotoiminnan käyttöön. Yleisillä toimitusehdoilla tarkoitetaan näitä Sarja-Maalaamon yleisiä toimitusehtoja ja Teknologiateollisuus ry:n laatimia Metallin Pintakäsittelytöiden yleisiä sopimusehtoja 2007 (MET Pinta 2007), mikäli Tilaaja ja Sarja-Maalaamo ovat sopineet sopimuksessa MET Pinta 2007 yleisten sopimusehtojen käyttämisestä osana sopimusta.

 

2. Tarjouspyyntö ja tarjous

Tarjouspyyntö on annettava Sarja-Maalaamolle kirjallisena ja riittävästi yksilöitynä, jolloin tarjouspyynnöstä on ilmettävä ainakin seuraavat sopimuksen ja tarjottavan työn kannalta seuraavat olennaiset seikat:

•       Käsiteltävä tuote esitettynä piirustusten avulla, tuotteiden määrä, valmistusmateriaali ja pinnan laatu sekä tuotteen käyttöolosuhteet.

•       Käsittelyn laatuvaatimukset.

•       Käytettävät laatustandardit.

•       Suoritettavat tarkastukset ja niiden dokumentointi.

•       Yhteyshenkilö

•       Ympäristönsuojelua koskevat erityisvaatimukset (esim. jätteiden talteenotto ja käsittely)

Tarjouksen tekijälle on varattava riittävä aika, kuitenkin vähintään seitsemän (7) päivää tarjouksen jättämiseen.

Sarja-Maalaamon antama tarjous on yksilöitävä tarjouspyyntöä vastaavasti ja siinä on mainittava yksityiskohtaisesti hinta, maksuehdot, toimitusehdot, tarjouksesta vastaavan yhdyshenkilön tiedot ja toimitusaika sekä mihin ja milloin tilaajan on toimitettava tuote maalauskäsittelyä varten. 

Sarja-Maalaamon antama tarjous on sitovana voimassa yhden kuukauden ajan tarjouksen tekemisestä lukien. Tarjoukseen liittyvät laskelmat, kuvat ja muut asiakirjat ovat Sarja-Maalaamon omaisuutta, eikä tilaajalla ole oikeutta käyttää niitä oikeudettomasti hyväkseen toimittajan vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle, ellei siitä ole tarjouksessa erikseen sovittu.

Alihankkijana toimivalla tilaajalla on kuitenkin oikeus saatuaan luvan

Sarja-Maalaamolta antaa omalle päämiehelleen tietoja Sarja-

Maalaamon tarjouksen teknisistä yksityiskohdista siltä osin, kun se on tarpeen tilaajan oman sopimuksen mukaisen suorituksen täyttämiseksi. 

Mikäli tilaaja on luovuttanut Sarja-Maalaamon tässä kohdassa mainittuja tarjouksen tietoja kolmannelle osapuolelle ilman SarjaMaalaamon lupaa, tilaajan on maksettava Sarja-Maalaamolle sopimussakkona puolet tilauksen arvosta korvaukseksi siitä, että kolmas osapuoli käyttää tietoja oikeudettomasti hyväkseen.

 

3. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun tilaaja antaa Sarja-Maalaamon tekemään tarjoukseen hyväksyvän vastauksen. Mikäli tilaaja liittää SarjaMaalaamon tarjoukseen antamaansa vastaukseen jonkin ehdon tai rajoituksen, jonka vuoksi tarjoukseen annettu vastaus ei vastaa tehtyä tarjousta ja jonka vuoksi tarjoukseen annettu vastaus ei vastaa tehtyä tarjousta, sopimus syntyy vasta kun Sarja-Maalaamo on hyväksynyt tilaajan vaatimat muutokset tehtyyn tarjoukseen. Tällöin noudatetaan kuitenkin näitä yleisiä sopimusehtoja muuttamattomina ja ne muodostavat olennaisen osan sopimuksesta, ellei Sarja-Maalaamo nimenomaisesti ole hyväksynyt näihin yleisiin sopimusehtoihin tilaajan tekemää muutosta. Tällöin näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan muutetussa muodossa tilaajan ja Sarja-Maalaamon välillä.

 

4. Hinta                      

Hinta on sopimuksessa mainittu kiinteä euromääräinen hinta, joka sisältää sopimuksen mukaisen pintakäsittelytyön tekemisen. Hinta ilmoitetaan sopimuksessa ehdolla ”EX WORKS Noudettuna SarjaMaalaamon varastossa (Incoterms 2020)” ilman pakkausta, ellei muusta ole sovittu. 

Sarja-Maalaamolla on oikeus hinnan muutoksiin, mikäli pintakäsittelytyön kustannukset nousevat sopimuksen syntymisen ja tilauksen toimituksen välisenä aikana maahantuontimaksujen, verojen, jäte- tai ympäristön suojeluun perustuvien maksujen tai muiden viranomaisten perimien maksujen korotusten vuoksi tai muusta sellaisesta toimittajasta riippumattomasta syystä, joita toimittaja ei ole voinut ottaa huomioon toimituksen hintaa määrättäessä. Tällöin SarjaMaalaamolla on oikeus korottaa hintoja kustannusten nousua vastaavasti ilmoitettuaan siitä tilaajalle.

Mikäli Tilaaja muuttaa toimitussuunnitelmia tai tuotteet/tavaran rakenne muuttuu, on Sarja-Maalaamolla oikeus saada lisäkorvaus kohonneiden pintakäsittely-, varastointi- ja muiden kustannusten osalta.

 

5. Toimituksen sisältö

Sarja-Maalaamo toimittaa sopimuksen mukaiset tuotteet pintakäsiteltyinä ehdolla ”EX WORKS Noudettuna Sarja-Maalaamon varastossa (Incoterms 2020)”. Sarja-Maalaamo on toimittanut tavarat tilaajalle, kun Sarja-Maalaamo on asettanut tuotteet ostajan käytettäväksi Sarja-Maalaamon varastossa sovittuna toimitusaikana.

Tilaaja vastaanottaa Sarja-Maalaamon toimituksen, kun SarjaMaalaamo on asettanut tuotteet ostajan käytettäväksi SarjaMaalaamon varastossa sovittuna toimitusaikana.

Tilaaja vastaa tavaroiden lastaamisesta kuljetusvälineeseen ja vastaa kaikista kustannuksista tavaraan liittyen sekä tavaran tapaturmaisesta vahingoittumisesta sen jälkeen, kun tavara on asetettu tilaajan käytettäväksi toimituspaikalla.

Tilaaja vastaa kaikista toimituksen jälkeisistä kustannuksista ja riskeistä, kun Sarja-Maalaamo on asettanut tavaran tilaajan käytettäväksi toimituspaikalla.


6. Kauppahinnan suorittaminen

Kauppahinta suoritetaan laskua vastaan, laskussa mainitun maksuajan mukaisesti. Jollei kauppahinta ole maksettu erääntymisaikana, on tilaaja velvollinen suorittamaan sopimuksen mukaista viivästyskorkoa, joka mainitaan laskussa. Viivästyskorko lasketaan 365 korkopäivän mukaan eräpäivästä maksupäivään ja muuten soveltaen korkolain säännöksiä.

Lasku lähetään tilaajalle heti sen jälkeen, kun työn valmistumisesta on ilmoitettu tilaajalle ja Sarja-Maalaamo on asettanut tavaran tilaajan käytettäväksi Sarja-Maalaamon varastossa.

 

7. Toimittajan vastuu virheestä tai maalattavan esineen vahingoittumisesta

Sarja-Maalaamo vastaa siitä, että työ on suoritettu sovittua maalia ja pintakäsittelymenetelmää käyttäen hyvien pintakäsittelytapojen mukaisesti. 

Tilaaja vastaa maalattavaksi toimitetun esineen maalauskelpoisuudesta.

Kuitenkin silloin, kun pintakäsittely on suoritettu valmiiksi pinnoitetulle pellille tai muulle valmiiksi pinnoitetulle materiaalille, Sarja-Maalaamo ei ole vastuussa maalin pysymisestä materiaalissa. 

Muilta osin suoritetussa pintakäsittelyssä/maalissa esiintyvän virheen osalta toimittajan vastuu voi olla enintään ostajan toimituksesta suorittaman kauppahinnan määräinen. Toimittaja ei vastaa toimituksesta kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. 

Mikäli pintakäsittelyä suoritettaessa tilaajan toimittamalle esineelle aiheutuu rakenteellisia vahinkoja tai vaurioita, jotka johtuvat toimittajan menettelystä ja joita ei voida korjata pintakäsittelyä uusimalla, toimittajan vastuu rajoittuu ainoastaan esineen raakaainearvoon ja esineelle tehtyyn uuteen maksuttomaan pintakäsittelyyn.

 

8. Toimituksen viivästyminen

Mikäli toimittaja ei pysty asettamaan tilattua tavaraa tilaajan käyttöön sovittuna toimitusaikana ja viivästys johtuu Sarja-Maalaamosta johtuvasta syystä yli seitsemän päivän ajan, tilaajalla on oikeus hinnanalennukseen, jonka suuruus ratkaistaan osapuolten välisissä neuvotteluissa. Viivästyksestä johtuva toimittajan velvollisuus hinnanalennukseen on rajoitettu kuitenkin enintään kymmeneen (10) prosenttiin toimituksen arvonlisäverottomasta hinnasta.

 

9. Ylivoimainen este – oikeus sopimuksen purkuun

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen mukainen toimitus on viivästynyt vähintään alkuperäisen toimitusajan pituisen ajan lakon, työsulun, yleisen liikenteen pysähtymisen tai muun sellaisen molemmista osapuolista riippumattoman ja heidän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan teknisen tai taloudellisen syyn vuoksi, joka ei ollut osapuolten tiedossa sopimusta tehtäessä.

Mikäli tilaaja purkaa toimitussopimuksen ylivoimaisen esteen perusteella, Sarja-Maalaamolla on oikeus laskuttaa tilaajaa jo tehdystä työstä.

Ylivoimaisen esteen perusteella tapahtuva sopimuksen purkaminen on tehtävä kirjallisesti ja osapuolen on purkuilmoituksessa ilmoitettava purkamisen perusteet. 

Osapuolella ei ole oikeutta vaatia korvausta toiselta osapuolelta ylivoimaisen esteen perusteella tapahtuvan sopimuksen purkamisen aiheuttamasta vahingosta.

 

10. Kuluttajapalvelusopimukset

Kuluttajille suoritettavia pintakäsittelypalveluja varten on laadittu erilliset toimitusehdot (B2C). 

 

11. Takuu                           

Toimittaja antaa tekemälleen pintakäsittelytyölle takuun, jonka pituus ja muut ehdot määrätään osapuolten keskinäisessä sopimuksessa. 

Sarja-Maalaamon tekemälleen työlle antama takuu ei kuitenkaan kata tilanteita, jossa Sarja-Maalaamon maalattavaksi on tuotu valmiiksi pinnoitetutusta pellistä valmistettu esine tai valmiiksi pinnoitetusta materiaalista valmistettu esine.

Mikäli tilaaja havaitsee vastaanottokatselmuksessa toimittajan työssä, tekniikassa tai käyttämässä maalissa virheitä, tilaajan tulee toimittaa viallinen tuote toimittajalle korjaustoimenpiteitä varten.

Vastaanottokatselmus on suoritettava standardin EN 12206 mukaisesti 3-5 metrin katseluetäisyydeltä.

Tilaajan vastuuseen kuuluu se, että käsiteltäväksi toimitettu esine on pintamateriaaliltaan ja -käsittelyltään sellainen, että se voidaan toimittajan normaalein menetelmin käsitellä.

Toimittajan antama takuu ei kata tilanteita, joissa tilaajan pintakäsiteltäväksi tuoma esine ei vastaa pintamateriaaliltaan ja käsittelyltään sitä, mitä osapuolten välillä on sovittu materiaalista tai käsittelystä. 

 

12. Reklamaatiot            

Tilaaja on velvollinen tekemään maalatun tavaran vastaanottotarkastuksen ja esittämään mahdolliset huomautukset kirjallisesti ennen tavaran kiinnittämistä lopulliseen sijaintikohteeseensa, kuitenkin joka tapauksessa 8 päivän kuluessa toimituspäivästä lukien.

 

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen          

Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet on käsiteltävä välimiesoikeudessa välimiesmenettelystä annetun lain

(23.10.1992/967) mukaisesti. Mikäli toimittaja niin vaatii, on asia kuitenkin käsiteltävä Helsingin käräjäoikeudessa pidettävässä oikeudenkäynnissä.

 

14. Toimituslauseke

Tilaajan ja toimittajan väliseen sopimukseen sovelletaan toimitusehtona Ex Works Sarja-Maalaamon varasto.

 

15. Sopimusehtojen etusijajärjestys

Ensisijaisesti sovelletaan tilaajan ja toimittajan välisen sopimuksen ehtoja ja näitä B2B toimitusehtoja. MET Pinta 2007 yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tilaajan ja toimittajan väliseen sopimukseen ainoastaan siltä osin, kun asiasta on erikseen sovittu sopimuksessa